Loading...

0
Loading
Koszyk jest pusty
Kategorie

Warunki handlowe

Warunki handlowe

I. Warunki handlowe sklepu internetowego
Niniejsze warunki handlowe (dalej „WH”) regulują podstawowe zasady, na podstawie których zostaną zawarte oraz zrealizowane umowy sprzedaży pomiędzy Zaparkorun s.r.o, REGON 04926889, z siedzibą Husinecká 903/10, 130 00 Praga, Republika Czeska (dalej „Sprzedawca”) oraz Klientem. W przypadku, że towar zamawiany jest przez kupującego w ramach jego działalności przedsiębiorczej (czyli na zamówieniu podany będzie numer REGON), dane warunki handlowe nie będą zastosowane.

II. Dane o Sprzedawcy
Firma: Zaparkorun, s.r.o.
REGON: 04926889, NIP:
Siedziba: Husinecká 903/10, 130 00 Praga, Republika Czeska
Kontakt: identyczne z danymi Sprzedawcy

III. Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży w ramach tego sklepu internetowego jest towar prezentowany na stronach internetowych www.zakilkazlotych.eu (dalej „strony internetowe”).

IV. Zamówienie towaru

1. Umowa sprzedaży zawarta zostaje na podstawie zamówienia Klienta złożonego na stronach internetowych oraz na podstawie potwierdzenia tego zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest Klientowi na jego adres e-mail, który podał w zamówieniu. Wysłaniem zamówienia Klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi, które są nieodłączną częścią umowy sprzedaży. W potwierdzeniu zamówienia, które Sprzedawca wysyła e-mailem, określone są warunki dostawy i płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy i płatności podanych na stronach internetowych z przyczyn operacyjno-technicznych (zmiana cen, niedobór towaru na rynku itp.). W tym przypadku zostanie Klient poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, a do zawarcia umowy dojdzie dopiero po potwierdzeniu przez Klienta zmian umowy również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Sprzedawca ma prawo do odrzucenia zamówienia Klienta, jeżeli nie jest w stanie zamówiony towar dostarczyć np. z powodu tego, że zamawiany towar już nie jest produkowany, lub wyraźnie zmieniła się cena tego towaru itp. W takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu omówienia następnych kroków w tej sprawie.

3. Jeżeli Sprzedawca może dostarczyć tylko część towarów ze złożonego zamówienia, umowa sprzedaży zostaje zawarta tylko na te produkty, których dostarczenie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę. O tym, że niektóre z produktów nie mogą zostać dostarczone, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Koszty wysyłki oraz koszty pakowania są takie same, jak w przypadku realizacji całego zamówienia.

4. Dostawa realizowana jest zgodnie z wyborem Klienta na adres podany w zamówieniu. Końcowy wybór transportu przeprowadza Sprzedawca na podstawie swoich doświadczeń z przewoźnikami w zależności od wagi, wymiarów, sposobu pakowania oraz rodzaju towaru. Towar zamówiony prze Klienta zostanie przekazany przewoźnikowi w magazynie Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych.

V. Cena sprzedaży i warunki płatności

1. Cena sprzedaży za poszczególny towar podana jest na stronach internetowych i zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości. Cena sprzedaży zostanie potwierdzona przez strony za pośrednictwem wiadomości e-mail w potwierdzeniu zamówienia.
2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru, koszty wysyłki oraz sposób płatności. Opłata tych kosztów regulowana jest postanowieniami punktu VI niniejszych warunków handlowych

VI. Opłata kosztów dostawy, wysyłka oraz sposób płatności.
Koszty wysyłki oraz sposób płatności podane są na stronach internetowych w każdym se sposobów wysyłki oraz sposobu płatności. Koszty te zostaną doliczone do ceny sprzedaży.

VII. Sposób płatności
Oferujemy płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze towaru od przewoźnika).

VIII. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży
Jeżeli umowa sprzedaży zawarta jest za pośrednictwem zdalnej komunikacji (internetu), Klient ma prawo na podstawie post. § 1829 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. W przypadku, że przedmiotem umowy jest dostawa kilku rodzajów towaru lub dostarczenie kilku części, termin liczy się od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru.
Żeby dotrzymać termin odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.
W razie, że Klient ma zamiar odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, uczyni tak na piśmie skierowanym do Sprzedawcy na adres jego siedziby, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zaparkorun.eu. W powiadomieniu o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy Klient określi umowę sprzedaży, od której odstępuje (np. numer zamówienia, datę zakupu towaru itp.). Jeżeli Klient odstępuje od kupna tylko określonego produktu (w przypadku, że umowa sprzedaży została zawarta na kilka różnych produktów), powiadomi Sprzedawcę również o tym fakcie. Klient również poda numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci kwotę w wysokości ceny sprzedaży.
W razie odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza:
https://www.exitshop.cz/files/27/files/formular_odstoupeni.pdf

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Kientowi w terminie 14 dni całą sumę przyjętą od Klienta wraz z kosztami wysyłki. Jeżeli Klient wybrał opcję dostawy towaru inną od najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę, zostanie Klientowi zwrócone koszty najtańszej opcji wysyłki.
Jeżeli Klient odstąpił od umowy sprzedaży, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych prędzej niż zostanie zwrócony mu towar lub potwierdzenie o wysłaniu towaru do Sprzedawcy przez Klienta.
Klient w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu wszystkiego, co na podstawei umowy sprzedaży otrzymał, czyli towaru wraz z akcesoriami towaru oraz wszystkich dokumentów dotyczących towaru. Jeżeli zwrot towaru nie jest już całkowicie możliwy (np. towar w międzyczasie został zniszczony), Klient zobowiązany jest do rekompensaty pieniężnej w zamian za towar, który nie może być zwrócony. Jeżeli zwrócony towar jest uszkodzony, może Sprzedawca wobec Klientowi skorzystać z prawa do odszkodowania i kwotę roszczenia zaliczyć i zwrócić Klientowi kwotę obniżoną o sumę odszkodowania.
Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru (koszty wysyłki). W przypadku, że chodzi o towar, który nie może być zwrócony zwykłym sposobem, ponosi Klient również koszty związane ze zwrotem towaru. Maksymalne koszty oszacowane są na kwotę w wysokości 500 Kč.

IX. Prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy
Sprzedawca jest odpowiedzialny jest wobec Klienta, że towar przy odbiorze nie ma wad.
Klient ma prawo do skorzystania z roszczeń wynikających z wad towaru, które pojawią się w okresie 24 miesięcy od jego odebrania. Jeżeli wada pojawi się w ciągu 6 miesięcy od odebrania towaru, zakłada się, że towar był wadliwy już w trakcie odbioru. Jeżeli na karcie gwarancji, w umowie sprzedaży lub w inny sposób udzielony okres gwarancyjny dłuższy, można roszczenie wynikające z wad wykorzystać w tak podadyn okresie gwarancyjnym.
Gwarancja nie dotyczy zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym używaniem. Roszczenia wynikające z wadliwego wykonania umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, że przed odbiorem towaru wiedział, że towar jest wadliwy oraz w razie, że wadę towaru sam spowodował.
Gwarancja nie dotyczy wykonań, które były świadczone bezpłatnie wraz z towarem (prezenty, gadżety promocyjne itp.).
Złożenie reklamacji
Reklamację wady towaru trzeba złożyć bez zbędnej zwłoki po jej stwierdzeniu, najpóźniej wszak przed upływem okresu gwarancyjnego.
Reklamację należy złożyć do Sprzedawcy.
W razie reklamacji towar należy bezpiecznie zapakować w taki sposób, żeby nie doszło do uszkodzenia podczas transportu do Sprzedawcy.
Klient zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający zakup towaru.
Wraz z reklamacją Klient opisze wady towaru i wybierze opcję roszczenia wynikającego z reklamacji.

Realizacja reklamacji
Jeżeli chodzi o wadę usuwalną, Klient ma prawo do bezpłatnego, szybkiego i rzetelnego usunięcia wady.
Jeżeli ze względu na charakter wady jest to niemożliwe, może Klient żądać dostarczenie nowego towaru bez wad (wymiana), lub jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymianę konkretnej części. Jeżeli owszem wymiana towaru ze względu na charakter wady nie jest konieczna, zwłaszcza, kiedy wada może być usunięta natychmiast, Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.


Jeżeli chodzi o wadę nieusuwalną, ewentualnie jeżeli Klient będzie miał prawo do wymiany towaru lub jego części, a wymiana ta nie jest możliwa np. z powodu wyprzedania danego towaru, Klient ma prawo do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy).
Klient ma prawo do wysłania nowego towaru (wymiany), lub wymiany części towaru również w przypadku wady usuwalnej, w razie, że towar nie może być używany z powodu powtarzającej się wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim razie Klient ma prawo do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy).

Jeżeli nie dojdzie do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) lub Klient nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad (wymiany), do wymiany jego części lub do naprawy towaru, ma Klient prawo do stosownej zniżki. Klient ma prawo do zniżki również w przypadku, że nie jest możliwe dostarczenie nowego towaru bez wad, wymiana części towaru czy naprawa, jak również w przypadku, że nie doszło do naprawy w odpowiednim terminie lub naprawa spowodowała Klientowi poważne problemy.
Dostawca zadecyduje o wyniku reklamacji natychmiast, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu na fachową ocenę wady, który zależy od rodzaju towaru. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji w jak najkrótszym czasie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, o ile Sprzedawca i Klient nie uzgodnią innego terminu.
W razie zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Klient zobowiązany jest również do zwrotu akcesorii towaru oraz wszystkich dokumentów dostarczonych wraz z towarem.
Klient nie ma prawa do otrzymania wadliwych części towaru.